Crkva Svetog Đorđa (Saborna) (Prizren)

Crkva Svetog Đorđa (Saborna) nalazi se u starom delu grada, u naselju Qafë-pazari, pored Crkve Svetog Đorđa – Runovića. Objekat je sagrađen 1887. godine, a kasnije je, 1903. godine, podignuta zvonara. Crkva je trobrodna, sazidana klesanim kamenom povezanim krečnim malterom, dok je zvonara sazidana od opeke i krečnog maltera kao vezivnog materijala. Spoljna strana nije omalterisana, tako da se dobro vidi struktura zidova.

Crkva je pokrivena dvovodnim krovom, prekrivenim olovnim pločama. Poseduje dva ulaza, glavni ulaz sa zapadne strane i sporedni ulaz sa južne strane. U istočnom delu se nalazi polukružna apsida, dok se na zapadnoj i južnoj strani pored ulaza nalazi trem koji leži na kamenim stupcima kružnog preseka. U unutrašnjosti se na istočnoj strani nalazi oltar polukružnog oblika, a ispred oltara brod (naos) koji je od narteksa (priprate) odvojen jednim stepenikom. U zapadnom unutrašnjem delu, odnosno nad ulaznom portom nalazi se galerija, a južno i zapadno od oltara su žrtvenik (proskomidija) i riznica (dijakonikon).

U sklopu crkvenog kompleksa nalazi se i stara crkva Svetog Đorđa – Runovića. Građevina se u XIX veku koristila kao ruski konzulat, konak i gostionica. U periodu od 2005. do 2010. godine izvedene su određene restauratorske intervencije, kada su obavljeni čišćenje i popravka oštećenja na kamenim zidovima, obnova svodova i kupole od kamena, gradnja novog drvenog krova, uvođenje električne instalacije, rekonstrukcija enterijera i montiranje zvona, rekonstrukcija centralnog konaka i gostionice u dvorištu crkve.