Prizrenska Kaljaja

Prizrenska kaljaja u sebi sadrži jedan veoma važan deo drevne istorije ovog grada. Njen topografski položaj, dominantan u odnosu na grad, veoma atraktivan prirodni pejzaž i vrlo dobro osmišljena arhitektonska konfiguracija čine da ovaj lokalitet ima neosporne arheološke, istorijske i turističke vrednosti. Nalazi se u istočnom delu grada na brdu i konusnog je oblika. Bedemi utvrđenja prate obode terena, a osnova je u obliku nepravilne elipse i prostire se u pravcu sever-jug. Pisani izvori veoma malo govore o Prizrenskoj kaljaji. Najstariji poznati zapis je zapis vizantijskog hroničara Prokopija iz Cezareje u delu “De aedificiis” (“O gradnjama”). U ovom delu se među obnovljenim utvrđenjima u Dardaniji po prvi put pominje i ova kaljaja pod imenom Petrizen, koje odgovara današnjem imenu Prizren.

Obimnija studija urađena je 1969. godine, kojom prilikom je pored arheoloških iskopavanja izvršeno i arhitektonsko snimanje kaljaje. Prilikom ovih iskopavanja otkriveni su tragovi iz XI-XIX veka. Prilikom nastavka arheoloških istraživanja koja su sprovedena u 2004. godini i u periodu između 2009. i 2011. godine pronađeno je praistorijsko naselje iz bronzanog doba i ranog gvozdenog doba koje predstavlja prvo jezgro života na ovom mestu. Takođe, ova iskopavanja po su prvi put pružila arhitektonske tragove i materijalne dokaze koji datiraju iz rimskog doba i doba kasne antike. U turskom periodu kaljaja je proširena doziđivanjem i jačanjem bedema, a obogaćena je i novim objektima, kao što su hamam, džamija i drugi objekti za vojne potrebe. Poslednju obnovu kaljaje izvršila je lokalna vlastelinska porodica Rotula u trećoj deceniji XIX veka.

Prizrenska kaljaja je obavljala svoju primarnu funkciju do 1912. godine. Od tada je objekat zapostavljen i počeo je proces njegove degradacije. U periodu između 2008. i 2010. godine započeti su određeni restauratorsko-konzervatorski radovi, kao hitna mera za sprečavanje procesa degradacije, koji su i dalje u toku. Prizrenska kaljaja prema svom dominantnom položaju u gradu predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika koji privlači posetioce da dolaze u obilazak Prizrena. Pored velikih istorijskih, arhitektonskih i naučnih vrednosti, ovaj lokalitet ima i veliku privrednu vrednost za razvoj kulturnog turizma. U sklopu međunarodnog festivala dokumentarnog filma „Dokufest“ se od 2010. godine naovamo na ulazu u kaljaju improvizuje otvoreni bioskop u kome se prikazuju različiti filmovi, čime se funkcija kaljaje obogaćuje još jednom važnom kulturnom aktivnošću.